Algemene voorwaarden
Laatste wijziging: Arnhem, 1-1-2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Animare trendstyle. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Animare trendstyle.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Animare trendstyle behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Animare trendstyle erkend.
1.4 Animare trendstyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels verkoop op afstand zal Animare trendstyle bestellingen tenminste binnen 20 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Verzending van uw bestelling geschiedt op uw eigen risico. Animare trendstyle heeft geen invloed op eventuele vertraging, vermissing of foutieve sortering/bezorging van de postzending en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien gewenst kunt u uw bestelling verzekerd laten verzenden, zodat deze tot een bedrag van €500,- is verzekerd bij beschadiging of vermissing. Voor verzekerde verzending worden u extra kosten in rekening gebracht.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.
3.2 De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
Voor verzending (zowel binnen als buiten Nederland) van de door u bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een externe vervoerder.

4. Zichttermijn
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Animare trendstyle heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Animare trendstyle. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Animare trendstyle er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Animare trendstyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Animare trendstyle. Animare trendstyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6. Garantie
6.1 Animare trendstyle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 Er wordt een garantie van 2 jaar gegeven op alleen het uurwerk. Dus niet de kroon, band, batterij, gesp en glas. Wanneer je beroep wilt maken op de garantie kun je schriftelijk contact opnemen met Animare trendstyle. We zullen dan zorgen voor een passende oplossing.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Animare trendstyle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Animare trendstyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Animare trendstyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Animare trendstyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Animare trendstyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *